Generations v2.9.4

Fixes a few bugs

69/999

PokeNinjas

United States 4 85 Generations v2.9.4
35/450

Pixelmon Harmony

United States 5 14 Generations v2.9.4
24/1000

PokeMayhem

United States 3 6 Generations v2.9.4
5/100

Pixelmon Pals

United States 3 0 Generations v2.9.4
4/150

Pixelmon Dawn

United States 3 7 Generations v2.9.4
2/100

PixelMMO

United States 0 2 Generations v2.9.4
2/100

PixelBallers

United States 2 0 Generations v2.9.4
1/100

Pixelmon Ultra

United States 0 0 Generations v2.9.4
United States 0 8 Generations v2.9.4
Netherlands 0 1 Generations v2.9.4
Thailand 0 0 Generations v2.9.4
United States 0 3 Generations v2.9.4

PixelFever

United States 0 0 Generations v2.9.4
United States 0 0 Generations v2.9.4
0/0

drekka.aternos.me

Italy 0 1 Generations v2.9.4
0/0

jvkvsdfds

Brazil 0 0 Generations v2.9.4